U zoekt werk als uitzendkracht?

Een uitzendkracht is een werknemer die in loondienst is van een uitzendbureau. Als werknemer van Fonti’s Team wordt u naar bedrijven gestuurd om daar (tijdelijk) werkzaamheden te verrichten.

Indien u belangstelling hebt om als uitzendkracht aan het werk te gaan kunt u vrijblijvend een CV naar ons opsturen. Hoe meer u over uw werkervaring en/of arbeidswensen, kwalificaties en diploma’s vertelt des te beter kunnen wij een selectie voor u maken. Hierin hoeft u geen persoonlijke details te geven als nationaliteit, zorgverzekering of BSN nummer. Uw vrijblijvend toegestuurde cv wordt hoogstens 3 maanden bewaard.

Mochten wij een match voor u hebben dan wordt u gebeld voor een nadere kennismaking. Zijn we het allemaal eens geworden, kan de officiële inschrijving plaatsvinden.

Voor de inschrijving vragen wij u de volgende gegevens mee te nemen:

 • een geldig legitimatiebewijs;
 • het pasje of de gegevens van uw zorgverzekering;
 • uw bankpasje;
 • uw rijbewijs, indien van toepassing;
 • uw diploma’s, certificaten, CV en referenties.

Aan het werk

In de uitzendbranche werken wij met een fasesysteem, waarin we aangeven hoe lang een uitzendkracht al bij ons werkt. We maken onderscheid tussen fase A, B en C.

Uitzendfase A

Gaat u voor het eerst via Fonti’s Team aan het werk, dan komt u in fase A terecht. Fase A duurt 52 gewerkte weken. Een week begint op maandag en eindigt op zondag. Iedere gewerkte week telt mee, ongeacht het aantal uren dat u die week gewerkt hebt. Werkt u een week helemaal niet, bent u een week op vakantie of ziek, dan telt deze week niet mee voor de duur van fase A. Stopt u langer dan 26 weken, dan begint fase A weer van voren af aan. In fase A is het uitzendbeding opgenomen in het contract, dit is een bepaling die ervoor zorgt dat de uitzendovereenkomst eindigt als de opdrachtgever de terbeschikkingstelling beëindigt. In deze fase is ook sprake van ‘uitsluiting van loondoorbetalingsplicht’, wat feitelijk betekent: geen werk, geen loon.

Fase B

Fase B begint als u aansluitend op de voltooiing van fase A voor Fonti’s Team blijft werken of als u binnen 26 weken na het einde van fase A opnieuw wordt uitgezonden door Fonti’s Team. In fase B hebt u recht op maximaal zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (of tot het einde van een project). De duur van de uitzendovereenkomsten mogen wij zelf bepalen maar de totale duur in fase B kan niet meer dan drie jaar bedragen. Zit er tussen de uitzendovereenkomsten in fase B een onderbreking van zes maanden of minder, dan telt deze onderbreking mee voor de totale duur van fase B. Is er sprake van een onderbreking tussen twee uitzendovereenkomsten van meer dan zes maanden, dan begint de telling van fase A opnieuw.  

Fase C

Als u na fase B nog via Fonti’s Team aan het werk bent, komt u in fase C terecht. In deze fase bent u steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het uitzendbeding kan niet meer worden opgenomen. Wanneer de inlener de opdracht beëindigt blijft uw uitzendovereenkomst bestaan en moet de uitzendonderneming een gedeelte van uw loon doorbetalen zo lang u beschikbaar blijft voor passend vervangend werk.

Wilt u meer weten? Raadpleeg dan de volledige cao voor Uitzendkrachten van de ABU. Komt u er niet uit, neem dan gerust contact op met Fonti’s Team.

Salaris

Alle uitzendkrachten vallen vanaf dag één onder de zogenoemde inlenersbeloning. Dat wil zeggen dat u onder de cao van onze opdrachtgever valt. U hebt als uitzendkracht dus dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij dat bedrijf. Onder deze inlenersbeloning valt:

 • Het bruto loon conform de schaal waarin u bent ingedeeld
 • ATV / ADV
 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 • Initiële loonsverhogingen, zoals bij de opdrachtgever bepaald
 • Onkostenvergoedingen
 • Periodieken
 
Hoe hoog is het minimumloon?
Krijg ik reiskostenvergoeding?

Er bestaat geen wettelijke regeling voor reiskostenvergoedingen. Fonti’s Team is dan ook niet verplicht om uw reiskosten te vergoeden. In veel cao’s liggen bepalingen over een reiskostenregeling vast. Sommige bedrijven geven hun werknemers een standaard reiskostenvergoeding. Andere ondernemingen vergoeden de kosten van bus, trein en tram. Of u reiskosten uitgekeerd krijgt, staat in de bevestiging tewerkstelling die u, voordat u gaat werken, van Fonti’s Team ontvangt. Mocht u met het openbaar vervoer reizen, dan dient u originele reisbewijzen in te leveren. Zonder originele reisbewijzen kunnen wij niet tot uitbetalen over gaan.

Wanneer krijg ik mijn salaris uitbetaald?

De opdrachtgevers (inleners) van Fonti’s Team maken gebruik van hun eigen urenregistratie en geven dit aan ons door. Na verwerking van uw werkbrief krijgt u binnen drie werkdagen uw salaris op het door u opgegeven rekeningnummer gestort. Meent u dat er iets niet klopt aan uw uren, neem dan eerst contact op met Fonti’s Team. Sporadisch komt het voor dat een opdrachtgever de uren niet tijdig kan leveren. In dat geval keert Fonti’s Team voorschotten uit.

Wanneer krijg ik mijn loonstrookje?

Uw loonstrookje staat wekelijks in de app Flaxwrapp. Voor deze strikt persoonlijke inlog krijgt u automatisch een inlogcode als u voor ons gaat werken. Hierin ziet u al uw loonstroken en jaaropgaven. Daarnaast krijgt u uw loonstroken en jaaropgaven op uw e-mailadres. Indien u niet over een e-mailadres beschikt, sturen wij de loonstroken eens per 4 weken per post naar u toe.

Ziekte

Hoe meld ik me ziek?

U dient u voor 09.00 uur ‘s ochtends ziek te melden bij Fonti’s Team (010 341 3095) en bij het bedrijf waar u tewerkgesteld bent. Neem deze regel serieus. 

Hoe meld ik me beter?

Werkt u in fase A, dan dient u voor 09.00 uur ‘s ochtends beter te melden bij Fonti’s Team en bij het UWV. U kunt bellen met de betermeldlijn van het UWV: 0900-9294 en kies optie 2. Houd uw BSN-nummer (sofinummer) bij de hand. Het niet of te laat beter melden kan tot een sanctie leiden. Werkt u in fase B of C, dan dient u alleen voor 09.00 uur ‘s ochtends beter te melden bij Fonti’s Team.

Vakantie en verlof

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

Voor elke volledig gewerkte werkmaand hebt u recht op zestien uur vakantie of een evenredig deel daarvan, indien u geen volledige werkmaand werkt.

Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld uitbetaald?

Standaard wordt het vakantiegeld automatisch uitbetaald in de eerste week van juni.

Wanneer heb ik recht op verlof?

In fase A hebt u nog geen recht op verlof maar bouwt u kort verzuim op. Mocht u om zeer bijzondere redenen niet kunnen werken, bijvoorbeeld omdat u naar de tandarts of dokter moet, dan kunt u dit laten uitbetalen (indien genoeg uren opgespaard) als kort verzuim. In fase B en C wordt kort verzuim en buitengewoon verlof doorbetaald. In de cao vindt u terug in welke gevallen buitengewoon verlof verleend wordt. 

Krijg ik op feestdagen uitbetaald?

Mocht u normaal gesproken werken op een algemeen erkende feestdag ( Nieuwjaarsdag, Tweede paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen of Koningsdag en op 5 mei eens in de 5 jaar) dan krijgt u een feestdag uitbetaald indien u daarop recht hebt. Dat recht hebt u zeker als u in fase B of C werkzaam bent. In fase A spaart u ervoor. Dat betekent, hoe langer u in dienst bent, des te meer er in uw feestdag-spaarpotje zit. Maar bent u net begonnen, dan is er kans dat u voor de feestdag niet veel uitbetaald krijgt.

Pensioen

Bouw ik pensioen op?

Ja, u start met opbouwen in de StiPP Basisregeling nadat u 8 weken bij dezelfde werkgever gewerkt hebt. In de eerste 8 weken bouwt u dus geen pensioen op. Vervolgens bouwt u maximaal 52 weken pensioen op in de Basisregeling. Deze deelname kan wel bij verschillende werkgevers in de uitzend- en detacheringsbranche zijn geweest. Heeft u 52 weken pensioen opgebouwd in de Basisregeling? Dan gaat u automatisch naar de Plusregeling.

Opzeggen

Hoe zeg ik op?

Werkt u in fase A, dan dient u minimaal 1 werkdag van te voren aan te geven dat u wilt stoppen met de opdracht. Hebt je een contract in fase B of C, dan staat in uw contract wat de opzegtermijn is. Wilt u meer informatie over uw opzegtermijn, neem dan contact op met Fonti’s Team.

Wanneer krijg ik mijn opgebouwde reserveringen uitbetaald als ik uit dienst ga?

Als u stopt met werken, dan worden uw reserveringen na 6 weken automatisch uitbetaald.

Ik wil stoppen met werken? Wat nu?

Aan het werken als uitzendkracht zijn regels verbonden waar we ons allemaal aan moeten houden. Elk bedrijf heeft eigen werktijden, arbeidsomstandigheden en huisregels. Om u hier een duidelijk beeld van te geven, stellen wij u hier – voordat u gaat starten – van op de hoogte. Belangrijk is dat de bedrijfsregels gehandhaafd worden. Hebt u het niet naar uw zin, schroom niet en bel ons. Daar zijn wij immers voor. Stop dus nooit met werken zonder dat u ons eerst gesproken hebt. Als u wilt stoppen met werken, bent u volgens de cao voor Uitzendkrachten verplicht om dit een werkdag van tevoren aan Fonti’s Team door te geven. Wij doen dan ons uiterste best een passende baan voor u te vinden.